[1]
Thu, N.H., Phượng, N.T., Hợp, N.X., Sura, N., Trí, T.V., Duy, V.M., Quân, H.L.M. and Dương, B.N. 2013. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. Petrovietnam Journal. 1, (Jan. 2013), 40-49.