(1)
Thu, N. H.; Phượng, N. T.; Hợp, N. X.; Sura, N.; Trí, T. V.; Duy, V. M.; Quân, H. L. M.; Dương, B. N. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến Quá trình giảm hoạt tính của Xúc tác Cracking FCC. PVJ 2013, 1, 40-49.