Thu, N. H., Phượng, N. T., Hợp, N. X., Sura, N., Trí, T. V., Duy, V. M., Quân, H. L. M., & Dương, B. N. (2013). Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. Petrovietnam Journal, 1, 40-49. Retrieved from http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637