THU, N. H.; PHƯỢNG, N. T.; HỢP, N. X.; SURA, N.; TRÍ, T. V.; DUY, V. M.; QUÂN, H. L. M.; DƯƠNG, B. N. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. Petrovietnam Journal, v. 1, p. 40-49, 31 Jan. 2013.