Thu, N. H., Phượng, N. T., Hợp, N. X., Sura, N., Trí, T. V., Duy, V. M., Quân, H. L. M. and Dương, B. N. (2013) “Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC”, Petrovietnam Journal, 10, pp. 40-49. Available at: http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637 (Accessed: 26June2022).