[1]
N. H. Thu, “Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC”, PVJ, vol. 1, pp. 40-49, Jan. 2013.