Thu, N. H., N. T. Phượng, N. X. Hợp, N. Sura, T. V. Trí, V. M. Duy, H. L. M. Quân, and B. N. Dương. “Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến Quá trình giảm hoạt tính của Xúc tác Cracking FCC”. Petrovietnam Journal, Vol. 1, Jan. 2013, pp. 40-49, http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637.