Thu, Nguyễn Hoài, Ngô Thúy Phượng, Nguyễn Xuân Hợp, Nguyễn Sura, Trần Văn Trí, Vũ Mạnh Duy, Hà Lưu Mạnh Quân, and Bùi Ngọc Dương. “Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến Quá trình giảm hoạt tính của Xúc tác Cracking FCC”. Petrovietnam Journal 10 (January 31, 2013): 40-49. Accessed June 26, 2022. http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637.