1.
Thu NH, Phượng NT, Hợp NX, Sura N, Trí TV, Duy VM, Quân HLM, Dương BN. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. PVJ [Internet]. 2013Jan.31 [cited 2022Jun.26];10:40-9. Available from: http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637