The geological characteristics of Miocene carbonate formation in the southern part of Song Hong basin and their relations to the hydrocarbon system

  • Vu Ngoc Diep
  • Hoang Dung
  • Tran Thanh Hai
  • Nguyen Trong Tin
  • Hoang Anh Tuan
  • Tran Dang Hung
  • Nguyen Duc Hung
  • Ngo Sy Tho
Keywords: Carbonate, build up, platform, Miocene, grainstone

Abstract

Song Hong basin is one of the best potential hydrocarbon Cenozoic basins in Vietnam, with new gas discoveries such as Thai Binh, Hong Long, Bao Vang, and Bao Den. Most commercial gas discoveries are in terrestrial Miocene – Pliocene reservoirs related to clastic and shale diapirs. Nevertheless, other recent large gas discoveries in the southern part of the basin such as 115-A, Su Tu Bien, and Ca Heo were made in Middle Miocene carbonates. Using updated geological and geographical data, the authors incorporated analyses including seismic facies, morphology, and petrography of all typical carbonate types belonging to Song Huong and Tri Ton formations to define the carbonate development and characteristics as well as its relation to the petroleum system in the study area such as source rock potential, reservoir and seal.

References

Dennis E.Hayes. The tectonic and geologic evolution of Southeast Asian Seas and Islands. Published by the American Geophysical Union. 1991.

C.K.Morley. A tectonic model for the Tertiary evolution of strike-slip faults and rift basins in SE Asia. Tectonophysics. 2002; 347(4): p. 189 - 215.

Charles S.Hutchison. Geological evolution of South-East Asia. Published by the Oxford University Press, USA. 1989.

Chris Sladen. Exploring the lake basins of East and Southeast Asia. Geological Society, Special Publications. 1997; 126: p. 49 - 76.

Đỗ Bạt. Địa tầng và quá trình phát triển trầm tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học - Công nghệ “Ngành Dầu khí Việt Nam: Trước thềm thế kỷ 21”. 2000: trang 92 - 99.

Nguyễn Hiệp và nnk. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 2007.

Nguyễn Văn Phòng. Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí khu vực Hoàng Sa. Viện Dầu khí Việt Nam. 2008.

Phan Trung Điền. Một số biến cố địa chất Mezozoi muộn - Kainozoi và hệ thống dầu khí thềm lục địa Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học - Công nghệ “Ngành Dầu khí Việt Nam: Trước thềm thế kỷ 21”. 2000: trang 131 - 150.

BP và BHP Lô 117-119 và 120-121. Một số tài liệu Hội nghị và Hội thảo khoa học (1989 - 1995).

Vũ Ngọc Diệp, Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Văn Phòng, Trần Đăng Hùng. Quá trình tiến hóa kiến tạo của đới nâng Tri Tôn, phần Nam bể trầm tích Sông Hồng. Tạp chí Dầu khí. 2011; 3: trang 20 - 27.

Vũ Ngọc Diệp, Hoàng Ngọc Đang, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Tín. Quá trình phát triển và thoái hóa của trầm tích carbonate tuổi Miocen trên đới nâng Tri Tôn, phần Nam bể trầm tích Sông Hồng. Tạp chí Dầu khí. 2011; 7: trang 20 - 26.

Vũ Ngọc Diệp. Đặc điểm và mô hình trầm tích carbonate tuổi Miocen phần Nam bể trầm tích Sông Hồng. Luận án Tiến sỹ Địa chất. Lưu trữ Thư viện Quốc gia. 2012.

Published
2014-01-31
How to Cite
Diep, V. N., Dung, H., Hai, T. T., Tin, N. T., Tuan, H. A., Hung, T. D., Hung, N. D., & Tho, N. S. (2014). The geological characteristics of Miocene carbonate formation in the southern part of Song Hong basin and their relations to the hydrocarbon system. Petrovietnam Journal, 1, 24-32. Retrieved from http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/537
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)