Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC

  • Nguyễn Hoài Thu
  • Ngô Thúy Phượng
  • Nguyễn Xuân Hợp
  • Nguyễn Sura
  • Trần Văn Trí
  • Vũ Mạnh Duy
  • Hà Lưu Mạnh Quân
  • Bùi Ngọc Dương

Abstract

Phương pháp giảm hoạt tính xúc tác cracking theo quy trình tuần hoàn propylene (Cyclic Propylene Steaming - CPS) được xem là phương pháp tốt nhất để mô phỏng xúc tác cân bằng trong phòng thí nghiệm. Sử dụng phương pháp CPS, xúc tác mới được tẩm kim loại và được giảm hoạt tính dưới tác động của nhiệt độ, hơi nước theo các chu trình oxy hóa khử được lập sẵn. Bằng cách thay đổi các thông số trong phương pháp giảm hoạt tính này có thể áp dụng cho nhiều loại xúc tác cân bằng có các đặc trưng hóa lý khác nhau. Trong đó, thay đổi nhiệt độ giảm hoạt tính là cách đơn giản nhất để mô phỏng xúc tác FCC cân bằng.
Nghiên cứu này đánh giá tác động của nhiệt độ giảm hoạt tính đến các đặc trưng hóa lý, hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác giả lập. Kết quả thực nghiệm chứng minh nhiệt độ ảnh hưởng khá lớn đến các tính chất hóa lý và hoạt tính của xúc tác; nhiệt độ giảm hoạt tính cao làm giảm diện tích bề mặt, hàm lượng acid và kích thước ô mạng cơ sở của xúc tác giảm dẫn đến độ chuyển hóa của xúc tác giảm theo. Giảm hoạt tính tại nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong thiết bị FCC là công cụ hữu hiệu để mô phỏng quá trình già hóa của xúc tác trong thực tế.

References

Nguyễn Hoài Thu, Đào Thị Thanh Xuân và cộng sự. Thiết lập điều kiện giả lập xúc tác FCC cân bằng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và đánh giá độ bền với kim loại V, Ni của một số loại xúc tác cracking FCC. Tạp chí Dầu khí. 2011: 5: p. 50 - 57.

P.O’Connor, et al. FCC Catalyst Deactivation: A review and directions for further research, in studies in surface science and catalysis. Elsevier. 1 994: p. 129 - 144.

D.Wallenstein, et al. Recent advances in the deactivation of FCC catalysts by cyclic propylene steaming (CPS) in the presence and absence of contaminant metals. Applied Catalysis A: General. 2000, 204(1): p. 89 - 106.

D.Wallenstein, T.Roberie and T.Bruhin. Review on the deactivation of FCC catalysts by cyclic propylene steaming. Catalysis Today. 2007; 127(1 - 4): p. 54 - 69.

M.Bendiksen, E.Tangstad and T.Myrstad. A comparison of labor atory deactivation methods for FCC catalysts. Applied Catalysis A: General. 1995; 129(1): p. 21 - 31.

L.A.Gerritsen, et al. Cyclic deactivation: a novel technique to simulate the deactivation of fcc catalyst in commerc ialunits. Catalysis Today. 1991; 11(1): p. 61 - 72.

A.Psarras, E.Iliopoulou and A.Lappas. Advanced artificial deactivation of FCC catalysts. In Advances in fluid catalytic cracking. CRC Press. 2010: p. 127 - 141.

G.Davison. Guide to fluid catalytic cracking. 1999; 3.

Grace. Operating manual for CPS (Cyclic Propene Steaming). 2009.

D.J.Rawlence and K.Gosling. Irreversible deactivation of fcc catalysts. Catalysis Today. 1991, 11(1): p. 47 - 59.

ASTM. Standard test method for surface area of catalysts and catalyst carriers. In ASTM D 3663. 1995 (reapproved 2001).

ASTM. Standard Test Method for Determining Micropore Volume and Zeolite Are a of a Catalyst. In ASTM D 4365. 2003.

ASTM. Standard test method for determination of the unit cell dimension of a Faujas ite-Type Zeolite. In ASTM D 3942. 2003.

ASTM. Determination of chemical elements in fluid catalytic cracking catalysts by X-ray fluorescence spectrometry (XRF). In ASTM D 7085-04.2004.

ASTM. Standard test method for determining activity and selectivity of fluid catalytic cracking (FCC) catalysts by microactivity test. In ASTM D 5154. 2003.

A.W.Chester and W.A.Stover. Steam deactivation kinetics of zeolitic cracking catalysts. Product R&D. 1977; 16(4): p. 285 - 290.

S .I.Andersson and T.Myrstad. Evaluation of residue FCC catalysts. Applied Catalysis A: General, 1998; 170(1): p. 59 - 71.

Nguyễn Hữu Phú. Cracking xúc tác. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2005.

G.Tonetto, J.Atias and H.deLasa. FCC catalysts with different zeolite crystallite sizes: acidity, structural properties and reactivity. Applied Catalysis A: General. 2004; 270(1 - 2): p. 9 - 25.

H M.A.d.ollander, M.Makkee and J.A.Moulijn. Development of a kinetic model for FCC valid from ultra-short residence times. In Studies in surface science and catalysis. M .L.GehrkOccellie and P.O.Connor, Editors. Elsevier. 2001: p. 167 - 185.

J.S.Magee a nd J.M.M.Mitchell. Fluid catalytic cracking: Science and technology: Studies in surface Science and catalysis. Vol. 76, Elsevier, Amsterdam, 1993. Chapter 5. Journal of Catalysis, 1994. 76(1).

R.Sadeghbeighi. Fluid catalytic cracking handbook. 2000; 6.

T.Myrstad. Effect of vanadium on octane numbers in FCC-naphtha. Applied Catalysis A: General, 1997; 155(1): p. 87 - 98.

R.Sadeghbeigi. Fluid catalytic cracking handbook design operation and troubleshooting of FCC facilities. Gulf Professional Publishing. 2000.

Published
2013-01-31
How to Cite
Thu, N. H., Phượng, N. T., Hợp, N. X., Sura, N., Trí, T. V., Duy, V. M., Quân, H. L. M., & Dương, B. N. (2013). Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình giảm hoạt tính của xúc tác cracking FCC. Petrovietnam Journal, 1, 40-49. Retrieved from http://www.pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/637
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)